1 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2021/TT-BTP 30/12/2021 THÔNG TƯ 14/2021/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
09/2021/TT-BTP 15/11/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thay thế Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Luật số 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gia thông đường bộ và đường sắt
07/2019/TT-BTP 12/12/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
số 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
03/2019/TT-BTP 20/03/2019 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
08/2018/TT-BTP 20/06/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
1 2 3 4