1 người đang online
°

Giới thiệu chung

100%

  1. Tên cơ quan: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
       2. Liên hệ
       + Địa chỉ: Số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
       + Điện thoại:        (84-259) 3 822670
       + Fax:                   (84-259) 3 822670
       + Email: sotp@ninhthuan.gov.vn
       3. Lịch sử hình thành và phát triển
      Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận được thành lập tại Quyết định số 293QĐ/UB-NT ngày 11/8/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Từ đó ngành Tư pháp Ninh Thuận được hình thành và hoạt động góp phần thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhưng năm qua, cùng với sự lớn mạnh của tỉnh nhà, ngành Tư pháp đã từng bước xây dựng, trưởng thành, tự khẳng định vị trí của mình, luôn xứng đáng là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam; ngành Tư pháp Ninh Thuận vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bức trướng “Đoàn kết-Thủ pháp-Đổi mới-Phụng công”.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành, Ngành Tư pháp Ninh Thuận từng bước lớn mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất cũng như về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống cơ quan Tư pháp được củng cố, kiện toàn. Đến nay, Sở Tư pháp đang thực hiện theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; gồm Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 04 Phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; với 62 công chức, viên chức.
       Về chuyên môn nghiệp vụ, Ngành đã tham gia với vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đã thẩm định hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền, đạt chất lượng cao được thể hiện qua việc lãnh đạo địa phương chỉ ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi đã có báo cáo thẩm định của cơ quan Tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và hướng mạnh về cơ sở, đến tận người dân và người dân tộc, từng bước xóa nghèo về pháp luật và nâng cao tầm nhận thức, ý thức pháp luật trong Nhân dân. Các mặt công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thanh tra, văn phòng đều đạt được những kết quả và thành tích đáng phấn khởi. Trong những năm gần đây ngành Tư pháp được tin tưởng quan tâm giao thêm một số nhiệm vụ tư vấn giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp.
       Cùng với tiến trình phát triển đi lên của đất nước trong thời kỳ đổi mới nói chung, tỉnh nhà nói riêng; chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp được mở rộng, trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn (trong năm 2010, 2011 bổ sung thêm nhiệm vụ theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, giao dịch bảo đảm, bồi thường của nhà nước). Trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn, ngành Tư pháp Ninh Thuận luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
       Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Tư pháp Ninh Thuận trong những năm qua với tinh thần “Đoàn kết, thủ pháp, đổi mới, phụng công”, khắc phục mọi khó khăn, xác định được mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù của tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa và xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, kinh tế nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP của tỉnh. Tuy nhiên, nhờ sự nổ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, ngành Tư pháp Ninh Thuận đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.
       Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, trong những năm tới ngành Tư pháp Ninh Thuận quyết tâm vững bước tiến lên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần vào việc xây dựng quê hương tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
      Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
       (Quyết định)