8 người đang online
°

Danh bạ các phòng, đơn vị thuộc Sở

100%

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ 
27/06/2016 
 
 

* BAN LÃNH ĐẠO
- Trần Văn Hiếu - Giám đốc; ĐT 0919858986

- Lê Quyện - Phó Giám đốc; ĐT: 0919 648 558; 0259 3836768
* Các Phòng thuộc Sở
1/ Văn phòng Sở:
- Nguyễn Đức Hoàng - Phụ trách; ĐT: 0982 952 147; 0259 3835502
2/ Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp
- Cao Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng; ĐT 0984 941 962
3/ Phòng Văn bản – Tuyên truyền: ĐT 0259 3825149
- Mang Văn Thành - Phụ trách; ĐT 0975 958 882
4/ Thanh Tra Sở: ĐT 0259 3922022
- Nguyễn Thụy Thanh Yên - Chánh Thanh tra; ĐT 0942 236 423
* Các Đơn vị trực thuộc:
1/ Trung tâm bán đấu giá tài sản: ĐT 0259 3838038

- Phó Giám đốc phụ trách: Lê Văn Nghiêm Thiện.; ĐT 0949 232 151
2/ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: ĐT 0259 3836766
- Lê Văn Châu - Phó Giám đốc phụ trách; ĐT 0984 115 393
- Đỗ Thị Hải - Phó Giám đốc; ĐT 0945 204 420
3/ Phòng Công chứng số 1:
- Mai Hạnh - Trưởng phòng; ĐT 0919 740 000
- Bá Thắng - Phó Trưởng phòng; ĐT 01214 423 235

 

Admin