V/v phối hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Văn phòng