THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá vỏ gỗ của bà Nguyễn Thị Hoa (Giảm giá lần 5)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận