THÔNG BÁO v/v thuê tư vấn phục vụ dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh”

Văn phòng