KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp

Văn phòng