7 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Luật số 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
10/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
12/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Luật số 11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý
14/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật Đấu giá tài sản 2016
105/2016/QH13 06/04/2016 Luật Dược
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng Hành chính 2015
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí, lệ phí 2015
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An tòan. vệ sinh lao động 2015
52/2014/QH13 19/06/2014 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
1 2